Scannery

Kdo si nemůže dovolit stále dosti nákladné video vybavení, má možnost ukládat na svém počítači pomocí scanneru různé obrazové předlohy.Podmínkou je pouze, aby předloha byla k dispozici v dvourozměrné formě, tzn. např. na papíře.

Současné scannery

Scanner je přístroj, který pomocí světelně-reflexní metody snímá obrázky z předloh a ukládá je v podobě dat do počítače. Podle typu scanneru je možné snímat předlohy barevně nebo se barvy převádějí do odstínů šedi. Získaná data lze dodatečně pomocí programů na zpracování obrázků libovolně upravovat.

Kdo si nemůže dovolit stále dosti nákladné video vybavení, má možnost ukládat na svém počítači pomocí scanneru různé obrazové předlohy. Podmínkou je pouze, aby předloha byla k dispozici v dvourozměrné formě, tzn. např. na papíře. Získávání obrázků, např. z videa, nebo televize, touto technologií je velmi zdlouhavé, avšak nikoli nemožné. Nemáme-li k dispozici videoprinter, je třeba použít fotoaparát a pokusit se příslušné obrázky ofotografovat.

Slabé a silné kontrasty

Předloha pro scanner musí být obecně dostatečně kontrastní, aby byl normální černobílý scanner, pracující na principu světlá-tmavá, schopen převést jednotlivé barvy věrně na stupně šedi. V závislosti na rozlišovací schopnosti scanneru mohou totiž slabé kontrasty předlohy zcela zaniknout.

Barevné scannery

Existují též barevné scannery, s jejichž pomocí lze předlohy ukládat jako barevné obrazy, avšak je třeba počítat s tím, že díky záznamu informací o barvách potřebují takto vytvořené soubory větší diskovou paměť. Při vlastním snímání předlohy je tato osvícena a sejmuta prostřednictvím světlocitlivé jednotky scanneru. Rozdílné barvy případně stupně šedi vyvolávají přitom různě intenzivní reakci snímacího členu. Tyto signály jsou pak digitálně zpracovávány speciálním softwarem a převáděny na jednotlivé stupně šedi resp. barvy. Světlost případně kontrast sejmuté předlohy mohou být pomocí scannerových programů dále modifikovány.

Rozlišení scannerů

Rozlišení scannerů se udává v jednotkách dpi (Dots per Inch), které popisují schopnost scanneru odlišit dva bezprostředně sousedící pixly. Pixel označuje nejmenší zobrazitelnou (snímanou) jednotku na monitoru, tiskovém výstupu či scanneru. Scannerem sejmutá předloha je tedy rozdělena na jednotlivé pixly, z nichž každému je přidělen určitý stupeň šedi, resp. barevná hodnota.

Vysoká kvalita scannerů

Semiprofesionální scannery pracují v současnosti s rozlišením 300 až 400 dpi, zatímco plně profesionální scannery pracují s rozlišením až 8000 dpi. Zde je však třeba mít na zřeteli skutečnost, že vysoké rozlišení scanneru má smysl jen tehdy, je-li k dispozici výstupní zařízení s odpovídající rozlišovací schopností. Laserové popř. 24ti jehličkové tiskárny dosahují běžně rozlišení 300 dpi. Jiná je situace u profesionálních osvitových sázecích strojů, které jsou schopny pracovat až s rozlišením 3500 dpi.

Optical Character Recognition

Jsou-li snímány textové předlohy, ukládají se nejprve v grafickém formátu. Poté lze za pomoci speciálního software na rozeznávání textů OCR (Optical Character Recognition) tyto grafické soubory převést zpět do textové formy a zpracovávat je pomocí běžných programů pro zpracování textů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8714 (vitejdoma.cz/zabava#8004)


Přidat komentář